ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλιοβασίλεμα στη Σαντορίνη

Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.1. Οι παρόντες όροι χρήσης (Γενικοί Όροι Χρήσης) αποτελούν τους κανόνες και τις προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού ιστοτόπου (web site) «https://www.discovergreece.com» (o «Ιστότοπος») Οι Γενικοί Όροι Χρήσης αφορούν και διέπουν όλες τις πτυχές χρήσης του https://www.discovergreece.com.

1.2. Η Marketing Greece A.E., η οποία είναι διαχειρίστρια του Ιστοτόπου (η «Διαχειρίστρια») δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης ή και να διαμορφώνει ειδικούς ή συμπληρωματικούς-πρόσθετους όρους χρήσης για ορισμένο τμήμα ή λειτουργία του Ιστοτόπου, για τους οποίους ο χρήστης θα ενημερώνεται πριν την είσοδο στο εν λόγω τμήμα ή πριν τη χρήση της εν λόγω λειτουργίας.

1.3. Οι Γενικοί Όροι Χρήσης και οι τυχόν ειδικοί ή συμπληρωματικοί πρόσθετοι όροι χρήσης αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία (σύμβαση) ανάμεσα στη Διαχειρίστρια και στο χρήστη/επισκέπτη του εν λόγω Ιστοτόπου.

2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

2.1. Ο επισκέπτης ή χρήστης του Ιστοτόπου οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους Γενικούς Όρους Χρήσης πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Οι Γενικοί Όροι Χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του Ιστοτόπου.

2.2. Οι χρήστες πλοηγούμενοι στην Ιστοσελίδα ή σε επιμέρους κατηγορίες αυτής τεκμαίρεται αμάχητα ότι έχουν αποδεχθεί τους εν λόγω όρους χρήσης.

3. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ DISCOVERGREECE.COM

3.1. Κατά την πλοήγηση στον Ιστότοπο οι χρήστες έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται με τους γενικούς όρους χρήσης και το εφαρμοστέο δίκαιο, καθώς επίσης με όλους τους τυχόν κανονισμούς ή/και κώδικες ή/και πρακτικές και διαδικασίες που τυχόν έχει θεσπίσει ή/και εφαρμόζει η Διαχειρίστρια.

3.2. Απαγορεύεται να χρησιμοποιεί ο χρήστης τον Ιστότοπο για να βλάψει τρίτους καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, καθώς και τα δικαιώματα αυτών, ενδεικτικά αναφερομένων των δικαιωμάτων τους περί προστασίας βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και προσωπικών δεδομένων. Ο χρήστης απαγορεύεται να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει, να υπερφορτώσει ή να προκαλέσει βλάβη στον Ιστότοπο, να χρησιμοποιήσει μη εξουσιοδοτημένα μέσα με σκοπό να τροποποιήσει το περιεχόμενο του Ιστοτόπου, ή να παρέμβει στη λειτουργία του με οποιοδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση που παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα πρόσβασης σε τοποθεσίες web μέσω του Ιστοτόπου, τεκμαίρεται αμάχητα η ανεπιφύλακτη αποδοχή ότι η Διαχειρίστρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο και γενικότερα για οτιδήποτε σχετίζεται με αυτές.

3.3. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ή βλάβη υποστεί ο Ιστότοπος, καθώς και τρίτοι, ανεξάρτητα από την ειδικότερη αιτία, τη μορφή και την ονομασία αυτής, ως συνέπεια, άμεσα ή έμμεσα, της παραβίασης οποιουδήποτε όρου των παρόντων.

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

4.1. Η Marketing Greece A.E. λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδομένων που υπόκεινται σε ελληνική νομοθεσία, δεσμευτική διάταξη ή σύμβαση, η οποία υπεραμύνεται αρχών για θεμιτό χειρισμό και επαρκή βαθμό προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

4.2.Η Marketing Greece A.E. δεσμεύεται ότι όλα τα Προσωπικά Δεδομένα που τυχόν περιέρχονται στο www.discovergreece.com δεν θα χρησιμοποιηθούν ανάρμοστα, δεν θα πωληθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο παραχωρηθούν σε τρίτα μέρη.

4.3. Οι χρήστες αποδέχονται ανεπιφύλακτα και παρέχουν την άδεια ώστε η Διαχειρίστρια και οι εξουσιοδοτημένοι αυτής συνεργάτες να έχουν δικαίωμα να συλλέγουν, να επεξεργάζονται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο και να τηρούν αρχείο με προσωπικά δεδομένα των χρηστών, ακόμα και ευαίσθητα, στα πλαίσια της λειτουργίας του συγκεκριμένου Ιστοτόπου. Περαιτέρω εξειδίκευση σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών πραγματοποιείται στην Πολιτική Απορρήτου του Ιστοτόπου .

4.4. Οι χρήστες του Ιστοτόπου διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους ή/και να εκφράσουν αντίρρηση στην περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία του www.discovergreece.com.

5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

5.1. Σε περίπτωση που ζητηθεί από το χρήστη, έχετε την υποχρέωση να δηλώνετε τα πραγματικά σας προσωπικά και λοιπά στοιχεία και δεδομένα προς τον Ιστότοπο.

5.2. Ο Ιστότοπος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των επικοινωνιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

6.1. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Ιστοτόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία. Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων, όπως και η πνευματική ιδιοκτησία του λογισμικού η οποία ανήκει στην εταιρεία που έχει κατασκευάσει τον διαδικτυακό τόπο) όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών και προϊόντων της Διαχειρίστρια και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων περί προστασίας της βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.

6.2.Συνεπώς, όλα τα ως άνω αναφερόμενα παρέχονται στο χρήστη μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό τον όρο ότι θα διατηρούνται όλες οι σημειώσεις που αφορούν στο δικαίωμα του δημιουργού και στα άλλα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίες περιέχονται στο αυθεντικό υλικό, σε όλα τα αντίγραφα αυτού του υλικού και δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του υλικού του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή η αναπαραγωγή ή δημόσια έκθεσή, ή η εκτέλεση ή η «φόρτωση» ή η διανομή ή οποιαδήποτε χρήση του, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, ενοικίαση, εκμίσθωση, ο δανεισμός, η πώληση, διανομή ή δημιουργία παράγωγων έργων βασιζόμενων στο παραπάνω περιεχόμενο, ολικά ή μερικά, παρά μόνο αν αυτό έχει επιτραπεί εγγράφως και συγκεκριμένα από τη Διαχειρίστρια με ξεχωριστή συμφωνία.

6.3. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του από το παρόντα διαδικτυακό τόπο και χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

6.4. Ο χρήστης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε παρέμβασή του στο περιεχόμενο και για τις συνέπειες της παρέμβασής του, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας οποιασδήποτε μορφής και είδους τυχόν υποστεί η Διαχειρίστρια, ενώ σε κάθε περίπτωση η Διαχειρίστρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη είτε απέναντι σε εσάς είτε έναντι οποιουδήποτε τρίτου.

6.5. Επίσης, είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, παρόλο που ο Ιστότοπος παρέχει στους χρήστες την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του Ιστοτόπου. Η Διαχειρίστρια δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων), να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου.

7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

7.1. Η Διαχειρίστρια δεν ευθύνεται έναντι του χρήστη ή απέναντι σε άλλους τρίτους που έλκουν δικαιώματα από το χρήστη για οποιασδήποτε μορφής ζημία, είτε πρόκειται για ζημία περιουσιακή ή μη, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση, ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, ανεξάρτητα από την ειδικότερη ονομασία, τη μορφή και την αιτία αυτής, για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

7.2. Η Διαχειρίστρια και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του www.discovergreece.com, χωρίς να εγγυώνται ότι οι λειτουργίες του ή των server του, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

7.3. Ο περιορισμός ή ο αποκλεισμός της ευθύνης της Διαχειρίστριας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας δεν περιορίζει και δεν αποκλείει την ευθύνη της για ζημίες οποιασδήποτε μορφής, οι οποίες δεν μπορούν νόμιμα να περιοριστούν ή να αποκλειστούν με βάση τους κανόνες του εφαρμοστέου δικαίου.

8. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ

8.1. Ορισμένες από τις επιμέρους ιστοσελίδες του Ιστοτόπου ή τις υπηρεσίες, που αυτό τυχόν παρέχει ή θα παράσχει στο μέλλον ενδέχεται να υποστηρίζονται από διαφημιστικούς πόρους ή/και χορηγίες και ενδέχεται να παρουσιάζουν διαφημίσεις και προωθητικές προβολές.

8.2 Ο τρόπος, η μέθοδος και η έκταση της διαφήμισης και των χορηγιών από τη Διαχειρίστρια του Ιστοτόπου αναφορικά με το περιεχόμενό του υπόκεινται σε οποιασδήποτε μορφής αλλαγές χωρίς συγκεκριμένη ειδοποίηση προς εσάς.

8.3. Ο χρήστης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η Διαχειρίστρια μπορεί να τοποθετεί ή/και να προβάλλει διαφημίσεις στα πλαίσια του συγκεκριμένου Ιστοτόπου.

8.4. Οτιδήποτε παρέχεται με τη μορφή διαφήμισης στους χρήστες / επισκέπτες μέσω του Ιστοτόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

9. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

9.1. Ο Ιστότοπος περιέχει παραπομπές μέσω συνδέσμων, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, των οποίων τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους, η Διαχειρίστρια δεν ελέγχει. H Διαχειρίστρια σε καμία περίπτωση δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα ή την ορθότητα των σελίδων και λειτουργιών του δικτυακού τόπου οποιουδήποτε τρίτου μέρους, οι οποίες είναι διαθέσιμες στον επισκέπτη/χρήστη μέσω συνδέσμων, links ή banners. Επομένως, σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος ανακύψει κατά τη διάρκεια επίσκεψης ή χρήσης τέτοιων σελίδων/λειτουργιών, ο επισκέπτης/χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με τους υπευθύνους των συγκεκριμένων δικτυακών τόπων που θα είναι υπεύθυνοι για αυτές τις λειτουργίες. Ειδικότερα, όσον αφορά στις παραπομπές στις ιστοσελίδες www.hotelscombined.gr και https://gr.skyscanner.com/, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες αναζήτησης ξενοδοχείων, πτήσεων και ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων, η Διαχειρίστρια ουδεμία ευθύνη φέρει για τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγής και κρατήσεων, που διέπουν τις παραπάνω ιστοσελίδες, ούτε και για τη διαπίστωση τυχόν παραλείψεων ή ανακριβειών στο περιεχόμενό τους.

9.2. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι η Διαχειρίστρια προσυπογράφει ή εγκρίνει το περιεχόμενο ή τις λειτουργίες των διαδικτυακών τόπων και των ιστοσελίδων στις οποίες αναφέρονται οι επισκέπτες/χρήστες ή στις οποίες η παρούσα δικτυακή πύλη συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο.

9.3 Ο χρήστης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η Διαχειρίστρια δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, ανεξάρτητα από την ειδικότερη αιτία, την ονομασία και τη μορφή αυτής, την οποία μπορεί να έχετε υποστεί ως αποτέλεσμα της διαθεσιμότητας των παραπάνω εξωτερικών δικτυακών τόπων ή πηγών, ή ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε εμπιστοσύνης επέδειξε στην πληρότητα, ακρίβεια ή ύπαρξη οποιασδήποτε διαφήμισης, οποιουδήποτε προϊόντος ή άλλου υλικού που περιέχεται ή διατίθεται στους παραπάνω δικτυακούς τόπους ή πηγές.

10. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

10.1. Οι Γενικοί Όροι Χρήσης αποτελούν μια ενιαία νομική συμφωνία ανάμεσα στο χρήστη και τη Διαχειρίστρια και διέπουν τη χρήση του εν λόγω ιστοτόπου από το χρήστη.

10.2. Ο χρήστης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η Διαχειρίστρια μπορεί να του παρέχει ειδοποιήσεις, περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμβατικού ταχυδρομείου, ή ανακοινώσεων. 10.3. Η καθυστέρηση στην άσκηση ή η αποχή από την άσκηση κάποιου δικαιώματος από τη Διαχειρίστρια, είτε μια φορά είτε κατ΄ επανάληψη, σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, το οποίο μπορεί να ασκήσει οποτεδήποτε.

10.4. Σε περίπτωση ακυρότητας κάποιας πρόβλεψης των παρόντων Όρων Χρήσης ο χρήστης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αυτός θα αντικαθίσταται με άλλον όρο ισοδύναμου αποτελέσματος από τη Διαχειρίστρια, ερμηνεύοντας με τον τρόπο αυτό την αληθινή βούληση των συμβαλλομένων μερών. Σε κάθε περίπτωση οι υπόλοιποι Όροι Χρήσης της παρούσας δεν επηρεάζονται από την ακυρότητα κάποιου όρου αυτής και εξακολουθούν να είναι έγκυροι και ισχυροί.

11. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Σε περίπτωση παραβίασης εκ μέρους του χρήστη οποιουδήποτε όρου της παρούσης, πέραν των τυχόν άλλων συνεπειών που προβλέπονται στην παρούσα ή σε οποιαδήποτε άλλη πηγή δικαίου, η Διαχειρίστρια έχει δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να διακόψει, προσωρινά ή οριστικά, τη δυνατότητα να πρόσβασης στο διαδικτυακό της χώρο.

12. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ανακύψει αναφορικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Β. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ MARKETING GREECE

Η Marketing Greece, ως Διαχειρίστρια του Ιστοτόπου www.discovergreece.com,  λαμβάνει σοβαρά υπόψη της τα ζητήματα προστασίας του προσωπικού απορρήτου. Η προσέγγισή μας στο ζήτημα του σεβασμού του προσωπικού σας απορρήτου στηρίζεται στις εξής πέντε αρχές:

1.            Σεβόμαστε την εμπιστοσύνη που δείχνετε σε εμάς παρέχοντάς μας τα προσωπικά σας δεδομένα. Πάντοτε θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο δίκαιο και αντάξιο της εμπιστοσύνης σας.

2.            Δικαιούστε να λαμβάνετε σαφή ενημέρωση σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και να σας παρέχεται η δυνατότητα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. Θα φροντίζομε να υπάρχει πάντοτε διαφάνεια σχετικά με το ποιες πληροφορίες (δεδομένα) συλλέγουμε, τι κάνουμε με αυτές τις πληροφορίες και σε ποιόν τις κοινοποιούμε.

3.            Θα λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας από αθέμιτη χρήση και θα τα τηρούμε ασφαλή.

4.            Θα συμμορφωνόμαστε με το σύνολο των διατάξεων τις κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία των δεδομένων και θα συνεργαζόμαστε με τις Αρχές προστασίας δεδομένων.

5.            Αν ανησυχείτε για το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα είναι πάντοτε σαφές σε ποιόν θα πρέπει να απευθυνθείτε και θα συνεργαζόμαστε μαζί σας για να απαντήσουμε άμεσα στις ανησυχίες σας.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ MARKETING GREECE

Ως MG δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το προσωπικό σας απόρρητο και να διασφαλίζουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου επεξηγείται ποιοι είναι οι τύποι πληροφοριών (δεδομένων) που συλλέγουμε, πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές και πώς τις προστατεύουμε.

Τι καλύπτει η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου;

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου ισχύει για όλες τις πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω διαδικτυακών τόπων, επώνυμων ιστοσελίδων ή από πλατφόρμες τρίτων (όπως το Facebook ή το YouTube), καθώς και από εφαρμογές στις οποίες η πρόσβαση και η χρήση πραγματοποιείται μέσα από τους προαναφερμένους διαδικτυακούς τόπους ή πλατφόρμες τρίτων και τις οποίες διαχειρίζεται η εταιρία Marketing Greece ή διαχειρίζονται άλλοι για λογαριασμό της εταιρίας  (εφεξής «Ιστότοποι της Marketing Greece»), μεταξύ των οποίων ο παρών Ιστότοπος www.discovergreece.com .

Η εταιρεία Marketing Greece που ευθύνεται για τη διαχείριση του Ιστότοπου www.discovergreece.com  που επισκέπτεστε είναι υπεύθυνη για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η χρήση ενός Ιστότοπου Marketing Greece από εσάς συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στην εταιρεία Marketing Greece να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου.

Αν δεν συμφωνείτε με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων με αυτόν τον τρόπο παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπους της Marketing Greece.

Τι δεν καλύπτει η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου;

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου δεν καλύπτει:

•             πληροφορίες που συλλέγονται από διαδικτυακούς τόπους, πλατφόρμες ή/και εφαρμογές (εφεξής «Ιστότοποι Τρίτων») που δεν ελέγχουμε

•             πληροφορίες που συλλέγονται από Ιστότοπους Τρίτων τους οποίους επισκέπτεστε μέσω συνδέσμων που βρίσκονται σε Ιστότοπους της Marketing Greece ή

•             διαδικτυακές διαφημιστικές καταχωρήσεις (banners), διαγωνισμούς και άλλες διαφημιστικές ή προωθητικές ενέργειες σε Ιστότοπους Τρίτων στις οποίες ενδεχομένως συμμετέχουμε ή υποστηρίζουμε ως χορηγοί.

Οι προαναφερόμενοι Ιστότοποι Τρίτων διαθέτουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις. Σας συνιστούμε να τους διαβάσετε πριν να χρησιμοποιήσετε αυτούς του Ιστότοπους Τρίτων.

Είστε κάτω των 18?

Οι περισσότεροι Ιστότοποι της Marketing Greece είναι σχεδιασμένοι και προορίζονται για χρήση από πρόσωπα από 18 ετών και άνω. Σε περίπτωση που κάποιος Ιστότοπος της Marketing Greece προορίζεται για χρήση από άτομα μικρότερης ηλικίας, θα λαμβάνουμε πρώτα την συναίνεση του γονέα ή κηδεμόνα πριν να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα, στις περιπτώσεις που απαιτείται τέτοια συναίνεση βάσει των σχετικών διατάξεων των νόμων και κανονισμών προστασίας δεδομένων (η ηλικία μέχρι την οποία απαιτείται η συναίνεση αυτή είναι διαφορετική σε κάθε χώρα). Αν διαπιστώσουμε ότι συλλέξαμε πληροφορίες από κάποιον χωρίς να έχει παρασχεθεί η προαναφερόμενη συναίνεση, θα διαγράφουμε τις πληροφορίες αυτές όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Αν είστε κάτω των 18, αλλά σε μια ηλικία όπου πλέον δεν απαιτείται η γονική συναίνεση σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας σας, οφείλετε να διαβάσετε τους όρους της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου μαζί με τον γονέα ή κηδεμόνα σας για να είστε σίγουροι ότι και οι δύο τους αντιλαμβάνεστε.

Η πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα των Ιστότοπων της Marketing Greece καθώς και η δυνατότητα παραλαβής δώρων, δειγμάτων και λοιπών βραβείων ενδέχεται να παρέχεται μόνο σε χρήστες από 18 ετών και άνω. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να επαληθεύσουμε την ηλικία σας και να εφαρμόσουμε τους κανόνες μας σχετικά με την ηλικία.

Τι πληροφορίες συλλέγουμε;

Στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου ο όρος «προσωπικά δεδομένα» σημαίνει πληροφορίες ή μεμονωμένα πληροφοριακά στοιχεία  που επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας (ταυτοποίηση), καθώς και οπτικοακουστικό υλικό που περιέχει πληροφορίες για το πρόσωπό σας. Ο όρος αυτός περιλαμβάνει δεδομένα όπως το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση, το όνομα χρήστη σας, τη φωτογραφία του προφίλ σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τον αριθμό τηλεφώνου σας αλλά ενδέχεται να περιλαμβάνει δεδομένα όπως τη διεύθυνση IP σας, τις προτιμήσεις και πληροφορίες για τον τρόπο ζωής σας ή τις προτιμήσεις σας αναφορικά με τα χόμπι και τα ενδιαφέροντά σας. Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα σας από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των:

•             Πληροφοριών που μας παρέχετε άμεσα

Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες άμεσα από εσάς όταν μας παρέχετε προσωπικά σας δεδομένα, π.χ. όταν δηλώνετε συμμετοχή σε κληρώσεις βραβείων ή σε διαγωνισμούς, όταν εγγράφεστε στην υπηρεσία ενημέρωσής μας, όταν συμπληρώνετε μια δημοσκόπηση, όταν κάνετε ένα σχόλιο ή υποβάλετε μια ερώτηση ή όταν επιλέγετε να αναρτήσετε οπτικοακουστικό υλικό. Οι τύποι πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς άμεσα συμπεριλαμβάνουν τις εξής πληροφορίες για εσάς:

o             ονοματεπώνυμο

o             διεύθυνση

o             διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

o             όνομα χρήστη

o             αριθμό τηλεφώνου

o             ηλικία

o             ημερομηνία γέννησης

o             φύλο

o             περιεχόμενο που δημιουργεί ο χρήστης (user-generated content), αναρτήσεις και λοιπό περιεχόμενο που υποβάλετε στους Ιστότοπους της Marketing Greece.

 

Στην τελευταία περίπτωση του user-generated content, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εξετάσει τη νομιμότητα του υλικού που αναρτάται στην ιστοσελίδα www.discovergreece.com και ως εκ τούτου δεν δύναται να της καταλογιστεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Ειδικότερα, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των επισκεπτών της ιστοσελίδας, καθώς και έναντι οιωνδήποτε τρίτων που ήθελε θεωρηθεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας σε σχέση με το περιεχόμενο των αναρτήσεων, ενδεικτικά αναφερομένης της νομοθεσίας περί προστασίας των δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και των προσωπικών δεδομένων. Οι χρηστές ρητά και ανεπιφύλακτα δηλώνουν και αποδέχονται ότι δεν δικαιούνται να λάβουν οιαδήποτε αμοιβή, αποζημίωση ή άλλη παροχή για την ανωτέρω αναφερόμενη ανάρτηση, καθώς και για οποιαδήποτε διαφημιστική εκμετάλλευση του υλικού από την Εταιρεία.   

•             Πληροφοριών που συλλέγουμε αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπους της Marketing Greece

Χρησιμοποιούμε cookies και άλλα εργαλεία (όπως εργαλεία διαδικτυακής ανάλυσης (web analytic tools) και ετικέτες εικονοστοιχείων (pixel tags) αυτόματα για να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με το πότε χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπους της Marketing Greece. Οι τύποι πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέξουμε αυτόματα συμπεριλαμβάνουν:

o             πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα φυλλομέτρησης (browser) που χρησιμοποιείτε

o             πληροφορίες σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε

o             την διεύθυνση IP address

o             του συνδέσμους που επιλέξατε

o             το όνομα χρήστη, την φωτογραφία προφίλ, το φύλο, το δίκτυο και κάθε άλλη πληροφορία που έχετε επιλέξει να κοινοποιείτε όταν χρησιμοποιείτε Ιστότοπους Τρίτων (όπως όταν χρησιμοποιείτε την λειτουργία «Μ’ αρέσει (Like)» στο Facebook ή την λειτουργία  +1 στο Google+)

o             τις ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε πριν επισκεφθείτε κάποιον Ιστότοπο της Marketing Greece

•             Πληροφοριών που συλλέγουμε από άλλες πηγές

Ενδέχεται να λάβουμε προσωπικά σας δεδομένα από άλλες πηγές, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται εμπορικά διαθέσιμες πηγές, όπως δημόσιες βάσεις δεδομένων και συλλέκτες δεδομένων (data aggregators) καθώς και από τρίτους στους οποίους έχετε δώσει την άδεια να κοινοποιούν τις πληροφορίες σας. Οι τύποι πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέξουμε από τέτοιες πηγές συμπεριλαμβάνουν:

o             ονοματεπώνυμο

o             διεύθυνση

o             ηλικία

o             τοποθεσία, προτιμήσεις και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ζωής, π.χ. για τα χόμπι και ενδιαφέροντά σας

o             πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό, π.χ. περιεχόμενο που δημιουργεί ο χρήστης (user-generated content), blogs και αναρτήσεις

Πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για:

o             να αξιολογήσουμε την χρήση των Ιστότοπων και υπηρεσιών της Marketing Greece

o             να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στους Ιστότοπους της Marketing Greece.

o             να αναλύσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων, διαγωνισμών και προωθητικών ενεργειών μας

o             να προσαρμόσουμε την εμπειρία χρήσης των διαδικτυακών μας τόπων στις προσωπικές σας προτιμήσεις, καθώς και για να αξιολογήσουμε τις (ανώνυμες και αθροιστικές) στατιστικές αναφορικά με την δραστηριότητα των χρηστών των διαδικτυακών μας τόπων, όπως π.χ. την ώρα της επίσκεψής σας, κατά πόσον έχετε επισκεφθεί ξανά τον ίδιο ιστότοπο, καθώς και ποιος ιστότοπος σας παρείχε σύνδεσμο προς τον ιστότοπό μας

o             να καθιστούμε ευκολότερη την χρήση των Ιστότοπων της Marketing Greece και να προσαρμόζουμε καλύτερα τους Ιστότοπους της Marketing Greece στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας

o             να βοηθήσουμε ώστε οι μελλοντικές δραστηριότητες και η εμπειρία σας στους Ιστότοπους της Marketing να πραγματοποιούνται ταχύτερα. Για παράδειγμα, ένας ισότοπος μπορεί να αναγνωρίσει ότι έχετε ήδη δώσει τα προσωπικά σας δεδομένα και επομένως να μην σας ζητήσει τα ίδια δεδομένα δεύτερη φορά

o             να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με την συσκευή που χρησιμοποιείτε για να δείτε το περιεχόμενο των Ιστότοπων της Marketing Greece, όπως την διεύθυνση IP ή τον τύπο φυλλομετρητή (Internet browser) ή λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε και να συνδέσουμε τα στοιχεία αυτά με τα προσωπικά σας δεδομένα έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι Ιστότοποι της Marketing Greece θα σας παρέχουν την καλύτερη διαδικτυακή εμπειρία

o             να σας προτείνουμε υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων) που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν

o             να σας παρέχουμε την δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες

o             να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίας που μας ζητάτε. 

o             για τους σκοπούς των διαγωνισμών ή προωθητικών ενεργειών στις οποίες έχετε δηλώσει συμμετοχή

o             να σας αποστείλουμε τις πληροφορίες που μας έχετε ζητήσει

o             για να απαντήσουμε στα ερωτήματα ή τα σχόλιά σας

Άμεσο Μάρκετινγκ (Direct marketing)

Θα σας αποστέλλουμε υλικό άμεσου μάρκετινγκ μόνο αν έχετε ρητώς συναινέσει στην αποστολή του ή αν έχετε προηγουμένως ζητήσει κάποιο προϊόν ή υπηρεσία από εμάς και το υλικό αυτό είναι συναφές ή σχετικό με το προηγούμενο αυτό αίτημά σας. Μπορείτε να επιλέξετε να λαμβάνετε υλικό άμεσου μάρκετινγκ από εμάς οποτεδήποτε και οποιοδήποτε υλικό επικοινωνίας και άμεσου μάρκετινγκ που θα λαμβάνετε από εμάς θα περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες και μέσα για να επιλέξετε να μην λαμβάνετε πλέον στο μέλλον άλλο τέτοιο υλικό.

Σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Αποδέκτες των δεδομένων:

(α) Για στοιχεία που υποχρεούται ή δικαιούται η Εταιρεία να ανακοινώνει βάσει σύμβασης, νομοθετήματος, δικαστικής και κανονιστικής αποφάσεως: δημόσιες και ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, δικαστικές αρχές καθώς και δημόσιοι λειτουργοί και

(β) Για όλα τα αναγκαία για την επίτευξη κάθε συγκεκριμένου σκοπού επεξεργασίας στοιχεία: η Διοίκηση και οι εκάστοτε σχετικές υπηρεσίες της Εταιρείας.

Που αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Οι εξυπηρετητές φιλοξενίας (host servers) για τους Ιστότοπους της εταιρίας Marketing Greece στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο βρίσκονται καταρχήν στη Γερμανία. Με την έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας https://www.discovergreece.com  θα υπάρξει μεταφορά (migration) των δεδομένων από τον υπάρχοντα server που είναι εγκατεστημένος στην Γερμανία σε διαφορετικό server που θα είναι επίσης εγκατεστημένος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα φιλοξενηθούν σε κάποια από της περιοχές αυτές, και θα μεταβιβαστούν και θα καταστούν αντικείμενο επεξεργασίας εντός της περιοχής αυτής σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις των νόμων και κανονισμών προστασίας δεδομένων. Στην περίπτωση μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλη περιοχή, η συναίνεσή σας στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου συνεπάγεται και την συναίνεσή σας σε μια τέτοια μεταφορά (υπό την προϋπόθεση ότι η μεταφορά αυτή θα γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις των νόμων και κανονισμών προστασίας δεδομένων).

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τυγχάνουν τουλάχιστον της προστασίας που παρέχεται από την ενωσιακή νομοθεσία, ανεξαρτήτως της χώρας φιλοξενίας τους. Σημειώνεται ότι σε επίπεδο εθνικού δικαίου, πολλές χώρες δεν παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων με αυτό που ενδέχεται να απολαμβάνετε στην χώρα σας. Παρόλα αυτά, υποσχόμαστε ότι θα απαιτούμε από οποιουσδήποτε επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα να εφαρμόζει μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και ότι θα δικαιούται να τα επεξεργάζεται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της εταιρίας Marketing Greece.

Ασφαλής τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης για να τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή και απαιτούμε από οποιουσδήποτε τρίτους χειρίζονται ή επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας να κάνουν το ίδιο. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι περιορισμένη προκειμένου να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση,  η τροποποίηση ή η αθέμιτη χρήση τους και η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε υπαλλήλους και αντιπροσώπους μας και μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο να γνωρίζουν το περιεχόμενό τους (on a need-to-know basis).

Τα δικαιώματά σας και σε ποιόν να απευθυνθείτε

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή ανησυχίες σχετικά με το πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας επιλέγοντας τον σύνδεσμο  Επικοινωνήστε μαζί μας στον Ιστότοπο Marketing Greece που σας συνέδεσε με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου. Το αίτημά σας θα προωθηθεί στο αρμόδιο τμήμα. Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονική επιστολή στην διεύθυνση admin@marketinggreece.com ή να μας στείλετε μια επιστολή στην διεύθυνση: Marketing Greece, Βουκουρεστίου 20, ΤΚ 106 71, Αθήνα, Ελλάδα.

Έχετε το δικαίωμα να μας ενημερώσετε αν:

•             δεν θέλετε να επικοινωνούμε μαζί σας στο μέλλον

•             θα θέλατε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς

•             θα θέλατε να διορθώσουμε, ενημερώσουμε ή διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας

•             επιθυμείτε να αναφέρετε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Για να μας βοηθήσετε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας παρακαλούμε να μας παρέχετε το ονοματεπώνυμο και τα προσωπικά σας στοιχεία.

Τροποποίηση της Πολιτικής μας για την Προστασία Απορρήτου

Ενδέχεται να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου κατά καιρούς αναρτώντας την ενημερωμένη έκδοση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου στους Ιστότοπους της εταιρίας Marketing Greece. Θα σας γνωστοποιούμε με εύλογο τρόπο κάθε ουσιαστική αλλαγή. Σας συστήνουμε να επισκέπτεστε την παρούσα ιστοσελίδα συχνά για να είστε πάντοτε ενημερωμένοι για το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

PRIVACY POLICY

MARKETING GREECE PRIVACY PRINCIPLES

Marketing Greece is very conscious of privacy protection issues. We approach the respect for your privacy based on the following five principles:

 1. We respect the trust you place in us by trusting us with your personal data. We shall at all times use your personal data in a fair manner worthy of your trust.
 2. You shall have the right to clear information about how we use your personal data and be given every opportunity to exercise your rights. We shall ensure that there is always transparency with regard to the information (data) we gather, how we use it and to whom we disclose it.
 3. We shall take all reasonable steps to protect your data against unauthorized use and keep it safe.
 4. We shall comply with all provisions under applicable legislation on data protection and cooperate with Data Protection authorities.
 5. Should you be concerned about the way we use your personal data, it shall be clear at all times who you should contact and we shall cooperate with you to immediately address your concerns.

 

MARKETING GREECE PRIVACY POLICY

MG is committed to protecting your privacy and to safeguard your personal data. This Privacy Policy explains the types of information (data) we gather, as well as how we use and protect it.

What this Privacy Policy covers

This Privacy Policy is applicable to all information we gather via websites, branded web pages or third-party platforms (such as Facebook or YouTube), as well as from applications accessed and used via such so websites or third-party platforms and managed by Marketing Greece or others on behalf of the Company (hereinafter "Marketing Greece Websites”).

Marketing Greece, which is responsible for the administration of the website www.discovergreece.com you are visiting, shall be liable for the protection of your personal data. By using a Marketing Greece Website you consent to the use by Marketing Greece of your personal data in accordance with this Privacy Policy.

Should you disagree with such use of your personal data please do not use the Marketing Greece Websites.

What this Privacy Policy does not cover

This Privacy Policy does not cover:

 • information gathered by websites, platforms and/or applications (hereinafter "Third-Party Websites") not controlled by us;
 • information gathered by third-party websites you visit by following links found on the Marketing Greece Websites; or
 • Internet banners, contests and other advertising or promotional activities at third-party websites where we may participate or which we may sponsor.

The above third-party websites implement their specific privacy policies and apply their specific terms and conditions. We urge you to read them before using Third-Party Websites.

 

Are you under the age of 18?

Most Marketing Greece Websites have been designed and are intended for use by persons aged at least 18. Where a Marketing Greece Website is intended for use by younger individuals, before gathering personal data, the consent of a parent or guardian shall be first sought, where such consent is required under applicable provisions of laws and regulations on data protection (the age until which such consent is required varies from country to country). Where we realize that we have collected information from any individual without the above consent having first been granted, we shall delete such information as soon as is practicable. If you are under the age of 18, but at an age where parental consent is no longer required under the laws of your country, you must read the terms included in this Privacy Policy together with your parent or guardian to ensure that you both understand them.

Access to certain sections of the Marketing Greece Websites and the possibility of receiving gifts, samples and other prizes may be limited only to users aged 18 and above. We may use your personal data to verify your age and implement age rules.

 

Information we collect

In this Privacy Policy the term "personal data" shall mean information or individual data that allow your identification, as well as audiovisual material containing information about you. This term shall include data such as your full name, address, user name, profile picture, email address and phone number, but it may also include data such as your IP address, preferences and information pertaining to your lifestyle or your preferences regarding your hobbies and interests. We may gather your personal data from various sources, including:

 • Information you provide to us directly

We may collect information directly from you on the following occasions: when you provide us with your personal data, i.e. when you sign up for participating in prize draws or contests, when you subscribe to our news service or consent to the service of e-newsletters or other publications, when you take part in a poll or survey, when you make a comment or submit a query or when you choose to post audiovisual material. The types of information we may collect from you directly include the following information:

  • full name
  • address
  • email address
  • user name
  • telephone number
  • age
  • date of birth
  • sex
 • user-generated content, posts and other content that you submit to the Marketing Greece Websites.

 

In the case of  user-generated content the Company shall not be obliged to assess the legality of material posted on the web page; thus, it shall be free of any liability whatsoever. In particular, the Company shall be free of any liability vis-a-vis web page visitors, as well as vis-à-vis any third parties that may be considered to be affected, for any unlawful action or inaction, inaccuracy or failure to comply with the laws and regulations of any country in relation to the content of the pots, including but not being limited to the law on the protection of industrial and intellectual property and personal data. Users shall expressly and unreservedly state and accept that they shall not be entitled to any fees, compensation or other benefits for such posting, etc., as well as for any use by the Company of the material for advertising purposes.


 • Information that we automatically collect when you use the Marketing Greece Websites

We use cookies and other tools such as web analytic tools and pixel tags to automatically gather information about when you use the Marketing Greece Websites. The types of information we may automatically collect include:

  • information about the browser you use;
  • information about the web pages you have visited;
  • the IP address;
  • the links you chose;
  • user name, profile picture, sex, network and any other information you have selected to be disclosed every time you use Third-Party Websites (such as when you “Like” something on Facebook or use “+1” in Google+);
  • the web pages you visited before going to a Marketing Greece Website.

 

 • Information we collect from other sources

We may collect personal data of yours from other sources; such sources may include commercially available sources, such as public databases and data aggregators, as well as from third parties to whom you have given permission to disclose your information. The types of information we may collect from these sources include:

  • full name
  • address
  • age
  • location, preferences and information about your lifestyle, such as hobbies and interests;
  • publicly available information, for instance user-generated content, blogs and posts.

 

How we use your personal data

We use your personal data:

  • to evaluate the use of the Marketing Greece Websites and Services;
  • to improve your experience on the Marketing Greece Websites;
  • to assess the efficiency of our advertisements, contests and promotional activity;
  • to tailor the experience of using our websites to your personal preferences, as well as to assess (anonymous and aggregate) statistics on user activity on our websites, such as the time of your visit, whether you have visited the same website before and what website contained the link to our website;
  • to make using the Marketing Greece Websites easier and to better customize the Marketing Greece Websites to match your interests and suit your needs;
  • to ensure that your future activities on and your experience of the Marketing Websites are faster. For example, a website is able to know whether you have already provided your personal data and therefore to not ask for them again;
  • to collect information about the device you use to display the contents of the Marketing Greece Websites, as well as about the IP address or the Internet browser or operating system you use and link such information to your personal data to ensure that the Marketing Greece Websites offer the best online experience;
  • to recommend services (including third-party products and services) we believe may be of interest to you;
  • to allow you to participate in contests and promotional activities;
  • to offer you the products and services you are asking for;  
  • for the purpose of contests or promotional activities in which you have chosen to take part;
  • to send you information you have requested;
  • to respond to your questions or comments.

 

Direct marketing

You shall receive direct marketing material from us only if you have expressly consented to such material being sent by us or if you have asked us in the past for a product or service and such direct marketing material is relevant or related to such product or service. You may choose to receive direct marketing material from us at any time. Any communication and direct marketing material you receive from us shall include the information and means necessary for you to opt out of receiving such material in the future, as outlined below.


Who we disclose your personal data to

Data recipients:

(A) Information that the Company must or is entitled to disclose under contract, law, court judgment and regulatory decision: public and independent administrative authorities, court authorities and public servants; and

(B) Information necessary to attain every specific processing objective: the Company’s Management and the divisions involved each time.

Opt-Out Option

Visitors to our sites can decide if they want to receive targeted marketing material from us or targeted marketing information sponsored by our marketing partners. Should visitors accept promotional email or newsletter from us, any email they receive will include instructions on how to be removed from our marketing and/or newsletter email list.

If you do not wish to receive future commercial communications from us by e-mail, you may change your preferences at any time simply by: (i) writing to us (and please include your e-mail address), or (ii) by following the unsubscribe instructions contained within the e-mail you receive from us. We will update your preferences as soon as is reasonably practicable. If you have registered on any part of our sites, please use the mechanism on our sites that allows you to change or update your profile, preferences or information, if available, to keep all such data accurate and up-to-date. 


  Where we keep and use your personal data

In principle, the host servers for the Marketing Greece Websites in the European Economic Area are located in Germany. Upon the launch of the https://www.discovergreece.com web page data shall be migrated from the existing server installed in Germany to a different server that shall also be installed on European Union territory. Your personal data shall be hosted in one of these areas, transferred and processed in such area in line with the applicable provisions of laws and regulations on data protection. In the event that your personal data are transferred to another area, by consenting to this Privacy Policy you also grant your consent to such transfer (provided that such transfer shall always comply with the applicable provisions of the laws and regulations on data protection).

Your personal data shall be protected, as a minimum, in line with EU law, regardless of the country where they are hosted. It is noted that on national law level, in several countries the level of personal data protection provided varies from the one you may enjoy in your country. However, we promise to require of any party processing your personal data to take steps to protect them, and that such party shall be entitled to process such data only subject to the instructions provided by Marketing Greece.

 

Safekeeping your personal data

We implement all necessary precautions to keep your personal data secure and require of any third parties handling or processing your personal data on our behalf to do the same. There is restricted access to your personal data to prevent unauthorized access, modification or misuse; access is only allowed to our employees and representatives on a need- to-know basis.

Your rights and who to contact

Should you have any queries, comments or concerns about how we handle your personal data, please contact us by clicking on Contact Us on the Marketing Greece Website that led you to this Privacy Policy. Your request shall be forwarded to the appropriate department. Alternatively, you can e-mail us at admin@marketinggreece.com or send us a letter at: Marketing Greece, 20 Voukourestiou street, GR 106 71, Athens, Greece.

You have the right to let us know if:

 • you do not wish to receive any communication from us in the future;
 • you would like a copy of the personal data we keep of you;
 • you would like us to correct, update or delete your personal data from our records;
 • you wish to report any misuse of your personal data.

To help us respond to your request, please provide us with your full name and personal information.

 

Privacy Policy Changes

We may introduce changes to this Privacy Policy from time to time by posting the updated version of this Privacy Policy on the Marketing Greece Websites. We shall communicate to you in a reasonable manner all material changes. We recommend that you visit this web page often to be always up to date on how we use your personal data.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ COOKIES

Τελευταία Ενημέρωση: Ιανουάριος 2014

Η παρούσα Πολιτική σχετικά με τα Cookies ισχύει για όλους τους διαδικτυακούς τόπους, επώνυμες ιστοσελίδες ή πλατφόρμες τρίτων (όπως το Facebook ή το YouTube), καθώς και για τις εφαρμογές στις οποίες η πρόσβαση και η χρήση πραγματοποιείται μέσα από τους προαναφερθέντες διαδικτυακούς τόπους ή πλατφόρμες τρίτων και τις οποίες διαχειρίζεται η εταιρία Marketing Greece, μεταξύ των οποίων ο Ιστότοπος www.discovergreece.com ή διαχειρίζονται άλλοι για λογαριασμό της Εταιρίας (εφεξής «Ιστότοποι της εταιρίας Marketing Greece»).

Η χρήση ενός Ιστότοπου Marketing Greece από εσάς συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική σχετικά με τα Cookies. Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το πρόγραμμα φυλλομέτρησής σας (browser) ανάλογα ή να μην χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπους της εταιρίας Marketing Greece. Αν απενεργοποιήσετε τα cookies που χρησιμοποιούμε, αυτό μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας κατά τις επισκέψεις σας στους Ιστότοπους της εταιρίας   Marketing Greece.

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει περιληπτικά όλους τους διαφορετικούς τύπους cookie που χρησιμοποιούμε στους Ιστότοπους της εταιρίας Marketing Greece, καθώς και τον αντίστοιχο σκοπό και διάρκειά τους (δηλαδή πόσο καιρό θα παραμείνει κάθε cookie στην συσκευή σας).

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι αρχεία που μπορεί να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας (ή σε άλλες συσκευές με δυνατότητα πλοήγησης στο διαδίκτυο, όπως τα smartphone ή τα tablet) όταν επισκέπτεστε έναν Ιστότοπο της εταιρίας Marketing Greece. Ένα cookie περιλαμβάνει συνήθως το όνομα του ιστότοπου από τον οποίο προέρχεται το cookie, την «διάρκεια ζωής» του cookie (δηλαδή πόσο καιρό θα παραμείνει στην συσκευή σας), και μια τιμή, που είναι συνήθως ένας μοναδικός και τυχαία παραγόμενος αριθμός.

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε τα cookies;

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να καταστήσουμε ευκολότερη την χρήση των Ιστότοπων της εταιρίας Marketing Greece και να προσαρμόσουμε καλύτερα τους Ιστότοπους και τα προϊόντα της Marketing Greece στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Τα cookies μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για να μας βοηθήσουν να επιταχύνουμε τις μελλοντικές δραστηριότητες και την εμπειρία σας στους Ιστότοπους της εταιρίας Marketing Greece. Χρησιμοποιούμε επίσης τα cookies για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τους Ιστότοπούς μας και μας βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό τους. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές.

Ποιους τύπους cookies χρησιμοποιούμε;

Δύο τύποι cookies μπορεί να χρησιμοποιούνται στους Ιστότοπους της εταιρίας Marketing Greece – τα «session cookies (Προσωρινά cookies)» και τα «persistent cookies (Μόνιμα cookies)». Τα session cookies είναι προσωρινά cookies που παραμένουν στη συσκευή σας μέχρι να εγκαταλείψετε τον Ιστότοπο της εταιρίας Marketing Greece. Ένα persistent cookie παραμένει στην συσκευή σας πολύ περισσότερο ή μέχρι να το διαγράψετε με δική σας ενέργεια (πόσο καιρό το cookie θα παραμείνει στη συσκευή σας εξαρτάται από τη «διάρκεια ζωής» του συγκεκριμένου cookie και τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας (browser).

Κάποιες από τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε μπορεί να συλλέγουν πληροφορίες χρησιμοποιώντας pixel tags (Ετικέτες Εικονοστοιχείων, γνωστά επίσης και ως clear gifs (διάφανα αρχεία GIF) που μπορεί να κοινοποιούνται σε τρίτους που υποστηρίζουν άμεσα τις προωθητικές δραστηριότητές μας και την ανάπτυξη των ιστότοπών μας. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες χρήσης ιστότοπου σχετικά με τους επισκέπτες των Ιστότοπων της εταιρίας Marketing Greece μπορεί να κοινοποιηθούν σε τρίτο διαφημιστικό πρακτορείο προκειμένου να γίνει ορθότερη στόχευση των διαδικτυακών διαφημίσεων τύπου banner στους ιστότοπούς μας. Πάντως, οι πληροφορίες αυτές δεν επιτρέπουν την εξακρίβωση της προσωπικής σας ταυτότητας, παρόλο που θα μπορούσαν να συνδυαστούν με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Cookies που χρησιμοποιούνται στους Ιστότοπους της Marketing Greece

Τύπος Cookie

Τι κάνουν;

Τα cookies αυτά συλλέγουν προσωπικά μου δεδομένα/ αναγνωρίζουν την ταυτότητα μου;

Απαραίτητα

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία των Ιστότοπων της εταιρίας Marketing Greece, και σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση εντός των ιστοτόπων μας και να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες τους. Για παράδειγμα θυμούνται παρόμοιες προηγούμενες ενέργειες (π.χ. κείμενο που έχετε εισάγει) όταν επιστρέφετε στην ίδια σελίδα κατά την διάρκεια της ίδιας συνεδρίας.

Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα.

Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση του ιστότοπου ή τμημάτων αυτού.

Απόδοσης

Τα cookies αυτά μας βοηθούν να αντιληφθούμε πως πραγματοποιείται η διάδραση μεταξύ των επισκεπτών και του ιστότοπου παρέχοντάς μας πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα που έχουν επισκεφθεί, τον χρόνο παραμονής στον ιστότοπο και τα προβλήματα που τυχόν προέκυψαν, π.χ. μηνύματα σφάλματος. Αυτό μας βοηθά να βελτιώσουμε την απόδοση των ιστότοπών μας.

Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Όλα τα δεδομένα συλλέγονται και συγκεντρώνονται ανώνυμα.

Λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στους ιστότοπους να θυμούνται τις επιλογές που κάνετε (όπως το όνομα χρήστη, την γλώσσα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε) για να σας παρέχουν μια διαδικτυακή εμπειρία περισσότερο προσαρμοσμένη στις προσωπικές σας προτιμήσεις. Επίσης μπορεί να επιτρέπουν στους επισκέπτες να παρακολουθήσουν βίντεο, να παίξουν παιχνίδια ή να ασχοληθούν με εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης όπως τα blogs, τα chatrooms και τα forums.

Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες που έχετε κοινοποιήσει και που επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητας του χρήστη, όπως το όνομα χρήστη και η φωτογραφία του προφίλ. Θα φροντίζουμε να υπάρχει πάντοτε διαφάνεια σχετικά με το ποιες πληροφορίες (δεδομένα) συλλέγουμε, τι κάνουμε με αυτές τις πληροφορίες και σε ποιόν τις κοινοποιούμε.

Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του ιστότοπου και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του ιστότοπου.

Στόχευσης / διαφήμισης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να την αποστολή υλικού που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή για να περιορίσουν τις φορές που θα δείτε μια διαφήμιση. Μας βοηθούν επίσης να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών εκστρατειών σε Ιστότοπους της εταιρίας Marketing Greece και σε άλλους ιστότοπους.

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα cookies για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί και ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές και σε άλλους, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστών και των αντιπροσώπων μας.

Τα περισσότερα από αυτά τα cookies εξακριβώνουν την ταυτότητα των καταναλωτών μέσω της διεύθυνσης IP και επομένως μπορεί να συλλέγουν πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του προσώπου σας.

Χρησιμοποιούμε cookies τρίτων;

Είμαστε συμβεβλημένοι με κάποιους προμηθευτές που επίσης τοποθετούν cookies στην συσκευή σας για λογαριασμό μας όταν επισκέπτεστε τους Ιστότοπους της εταιρίας Marketing Greece προκειμένου να μπορούν να μας παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

Όταν επισκέπτεστε τους Ιστότοπους της εταιρίας Marketing Greece ενδέχεται να λάβετε cookies από ιστότοπους ή domain (τομείς) τρίτων. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε τα cookies αυτά πριν χρησιμοποιηθούν προκειμένου να μπορείτε να αποφασίσετε αν επιθυμείτε να τα δεχθείτε ή όχι. Περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα cookies μπορεί να διατίθενται στον ιστότοπο του αντίστοιχου τρίτου.

Πως μπορώ να ελέγχω ή να διαγράφω τα cookies;

Τα περισσότερα προγράμματα φυλλομέτρησης (internet browsers) είναι αρχικά ρυθμισμένα να λαμβάνουν αυτόματα τα cookies. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για να εμποδίζετε την λήψη cookies ή για να ειδοποιείστε όταν αποστέλλονται cookies στην συσκευή σας. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να διαχειριστείτε τα cookies. Παρακαλούμε ανατρέξατε στις πληροφορίες του προγράμματος ψυλλομέτρησης (browser) ή στη οθόνη βοήθειάς του (help screen) για να μάθετε περισσότερα για το πώς θα προσαρμόσετε ή τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του browser σας.

Αν απενεργοποιήσετε τα cookies που χρησιμοποιούμε, αυτό μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας κατά την επίσκεψη στους Ιστότοπους της εταιρίας Marketing Greece, για παράδειγμα ενδέχεται να μην μπορείτε να επισκεφθείτε ορισμένα τμήματα ενός Ιστότοπου της εταιρίας Marketing Greece ή μπορεί να μην λαμβάνετε πληροφορίες προσαρμοσμένες στις προσωπικές σας προτιμήσεις όταν επισκέπτεστε έναν Ιστότοπο της εταιρίας Marketing Greece.

Αν χρησιμοποιείτε διάφορες συσκευές για να επισκεφθείτε και να εισέλθετε σε Ιστότοπους της εταιρίας Marketing Greece (π.χ. τον υπολογιστή, το smartphone, το tablet σας κλπ.) θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι το κάθε πρόγραμμα φυλλομέτρησης (browser) σε κάθε συσκευή έχει ρυθμιστεί ανάλογα με τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα cookie. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Αναλυτικότερες πληροφορίες

Session / temporary (προσωρινά) – Αυτά τα cookies διαγράφονται από την συσκευή σας μόλις εγκαταλείψετε τον ιστότοπο.

Permanent / persistent (μόνιμα) - Αυτά τα cookies δεν διαγράφονται από την συσκευή σας μόλις εγκαταλείψετε τον ιστότοπο. Παραμένουν στη συσκευή σας για περισσότερο χρονικό διάστημα.

 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Χρησιμοποιούμενο Cookie:

Τι κάνει;

Πόσο καιρό μένει το cookie στην συσκευή σας;

Αναλυτικές πληροφορίες για τα cookies

Ανάλυσης / Ιχνηλάτησης

(Analytics / Tracking)

Παρέχει ανώνυμες/συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τι επισκέπτεστε και τι κάνετε στους ιστότοπους της εταιρίας Marketing Greece και σε άλλους ιστότοπους.

Μόνιμα, προσωρινά και από τρίτους

Η Marketing Greece χρησιμοποιεί τα εξής Cookies του Analytics & Web Beacons (ηλεκτρονικές εικόνες)

 1. Google Analytics : Για περισσότερες  πληροφορίες για το Google Analytics κάντε κλικ εδώ
 2. Web Trends: Για περισσότερες πληροφορίες για το Web Trends κάντε κλικ εδώ
 3. YouTube Tracking: Για περισσότερες  για το YouTube κάντε κλικ εδώ
 4. Wordpress Stats: Για περισσότερες  πληροφορίες για το Wordpress Stats

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης/Μετάδοσης πληροφοριών

(Social Media / sharing)

Σας επιτρέπει να κοινοποιείτε σχόλια/ βαθμολογήσεις/σελίδες /σελιδοδείκτες και βοηθά στην παροχή ευκολότερης πρόσβασης σε κοινωνικά δίκτυα και κοινωνικά διαδικτυακά εργαλεία.

Από τρίτους

Add This: Για περισσότερες  πληροφορίες για το Add This κάντε κλικ εδώ


Facebook: Για περισσότερες  πληροφορίες για το Facebook Connect κάντε κλικ εδώ  και για πληροφορίες για τα πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης(social plug-ins) του Facebook κάντε κλικ εδώ

 

Twitter: Για περισσότερες  πληροφορίες για το Twitter κάντε κλικ εδώ

YouTube:For περισσότερες πληροφορίες για το YouTube